ALLMÄNNA VILLKOR OCH KUNDINFORMATION, MYMUESLI AG, SVERIGE


1) TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Dessa villkor för bolaget mymuesli AG Sailerwöhr 16 D-94032 Passau Germany, support@mymuesli.se; +46 (0) 8 300 815 (hädanefter kallad "Säljaren") skall tillämpas på alla avtal som sluts mellan en konsument eller en näringsidkare (hädanefter kallad "Kunden") och Säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som presenteras i Säljarens webbutik. Kunden kan inte införa egna villkor utöver dessa, om inte annat uttryckligen avtalats.

Vid eventuella frågor om de allmänna villkoren är du välkommen att kontakta oss när som helst, företrädesvis genom email till support@mymuesli.se.

1.2 Vid köp av voucher gäller dessa allmänna villkor i den utsträckning som de inte strider mot andra villkor som uttryckligen angivits.

1.3 En konsument i enlighet med dessa villkor är en person som agerar för ändamål helt eller i huvudsak utanför den personens närings- eller yrkesverksamhet. En näringsidkare i enlighet med dessa villkor är en person som agerar för ändamål som hänför sig till dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke, oavsett om den handlar personligen eller genom att låta en annan person handla i näringsidkarens namn eller å näringsidkarens vägnar.


2) INGÅENDE AV AVTAL

2.1 Produktbeskrivningar i säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden av säljaren, utan tjänar enbart som syfte att ligga till grund för ett bindande anbud från Kunden.

2.2 Kunden kan lämna anbudet via beställningsformuläret som är integrerat i säljarens webbutik. Efter att kunden har lagt de utvalda varorna i den virtuella kundvagnen och gått igenom den elektroniska orderprocessen har Kunden lämnat ett rättsligt bindande avtalsanbud genom att klicka på den sista knappen i orderprocessen, för de varor och/eller tjänster som ingår i kundvagnen. Efter att ha skickat in beställningen genom att klicka på den sista knappen i orderprocessen på sista sidan, och därigenom lämnat in ett anbud för att fullfölja avtalet, får beställaren en orderbekräftelse till den e-postadress som lämnats. Detta representerar mymuesli AG:s godkännande av avtalet.

2.3 Kunden kan korrigera alla registrerade uppgifter via den vanliga tangentbords- och musfunktionen innan hen skickar sin bindande beställning. Dessutom kommer, innan beställningen skickas, alla inmatade uppgifter att visas i ett bekräftelsefönster och kan korrigeras där också, via den vanliga tangentbords- och musfunktionen.

2.4 Säljaren kan godkänna kundens anbud inom fem dagar

- genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post); i den mån mottagningskvitto från kunden för orderbekräftelsen är avgörande, eller

- genom att leverera beställda varor till kunden; i den mån mottagningskvitto från kunden för varor är avgörande, eller

- genom att begära att kunden betalar efter att hen lagt sin beställning.

För det fall att flera av de ovan nämnda alternativen är tillämpliga gäller att avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen först inträffar. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom ovan nämnda tidsperiod, skall detta betraktas som avslående av anbudet med den följd att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.5 Tidsperioden för godkännande av anbudet skall börja löpa dagen efter det att kunden har sänt anbudet och upphör vid utgången av den femte dagen efter sändandet av anbudet.

2.6 Kontraktets innehåll kommer att lagras av säljaren och kommer att skickas skriftligen till kunden inklusive dessa villkor och kundinformation (till exempel via e-post, fax eller brev) efter att kunden lämnat in sin beställning. Dessutom kommer kontraktets innehåll att lagras på säljarens webbplats och kan nås av kunden via inloggning på sitt lösenordskyddade kundkonto, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i webbutiken innan hen skickat sin beställning.

2.7 Avtalsspråket är svenska.

2.8 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Det är kundens ansvar att se till att e-postadressen hen anger för orderhanteringen är korrekt så att e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet är det kundens ansvar, om SPAM-filter används, att säkerställa att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part på uppdrag av säljaren med orderhanteringen kan levereras.

3) PRISER OCH LEVERANSKOSTNADER

3.1 Priser som anges är slutpriser och inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. Eventuella merkostnader för leverans och avsändning anges separat i respektive produktbeskrivning.

3.2 Betalning kan göras med hjälp av någon av de metoder som nämns i säljarens webbutik.

3.3 Om förskottsbetalning har avtalats skall betalning ske omedelbart efter avtalets ingående


4) FRAKT OCH LEVERANSKOSTNADER

4.1 Varor levereras generellt till den leveransadress som angivits av kunden. Vid bearbetning av transaktionen skall den leveransadress som anges i säljarens orderhanteringsdokument vara tillämplig.

4.2 Skulle det tilldelade transportföretaget returnera varorna till säljaren, eftersom

leverans till kunden inte var möjligt, bär kunden kostnaderna för det misslyckade leveransförsöket. Detta gäller inte om kunden utövar sin rätt att häva avtalet, eller om hen tillfälligt varit förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, om inte säljaren har meddelat kunden en rimlig tid i förväg om tjänsten.

4.3 Risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring av sålda varor skall i princip övergå till kunden vid leverans av varorna till kunden eller till en auktoriserad mottagare. Är kunden en näringsidkare skall risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring av sålda varor övergå i samband med att varuförsändelsen överförs till en kvalificerad transportör på säljarens driftställe.

4.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet i händelse av felaktig tillgång eller brist på tillgång i lager. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för icke-leveransen och om hen har ingått en konkret säkringstransaktion med leverantören. Säljaren skall göra alla rimliga ansträngningar för att få varorna. I fråga om icke-tillgång eller delvis tillgång till varorna skall hen omedelbart informera kunden och ge denne omedelbar motprestation.

4.5 Personlig upphämtning är inte möjlig av logistiska skäl.


5) ÅNGERRÄTT SÄLJARE

Om efter ingående av avtal ett av de objektiva skäl som anges nedan föreligger har mymuesli AG rätt att omedelbart frånträda avtalet:

1. För det fall råvaror saknas

2. För det fall felaktig eller försenad leverans till oss skett.

Detta gäller inte för utebliven leverans orsakad av mymuesli AG. mymuesli AG är skyldig att omedelbart underrätta beställaren om brist på tillgång av tjänsten där så är möjligt. Tjänster som redan utbytts, i synnerhet där det totala priset redan betalats av beställaren, skall återbetalas omedelbart.


6) ANSVAR FÖR FEL

Om föremålet för köpet är bristfälligt, skall lagstadgade bestämmelser gälla.

6.1 Vid avvikelse från detta gäller följande avseende näringsidkare:

- en marginell defekt skall i allmänhet inte utgöra grund för krav på ersättning för fel,

- Säljaren kan välja vilken påföljande prestation skall vara,

- för nya varor är preskriptionstiden för fel ett år från överförande av risk,

- använda varor omfattas i allmänhet inte av rättigheter och krav för defekter,

- preskriptionstiden skall inte återupptas om en ersättningsleverans sker inom ramen för felansvar.

Den lagstadgade preskriptionstiden för återkrav förblir opåverkad.

6.2 Om kunden är en näringsidkare måste denna undersöka och meddela om defekter. Skulle kunden underlåta att göra detta anses varorna vara godkända.

6.3 Om kunden är en konsument måste speditören omedelbart bli meddelad om alla uppenbara transportskador och säljaren måste underrättas. Skulle kunden misslyckas med att göra detta påverkar inte det dennas lagstadgade eller avtalsenliga rätt till ersättning för defekter.

6.4 Skulle komplettering behöva göras genom omleverans är kunden skyldig att skicka tillbaka de initialt levererade varorna till säljaren inom 30 dagar på säljarens bekostnad. Du skall skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till:

mymuesli AG
Sailerwöhr 16
94032 Passau
Germany

För returfrakt av bristfälliga varor tillämpas lagstadgade bestämmelser.


7) ÅTERTAGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Till dess full betalning har mottagits tillhör varorna mymuesli AG.


8) KVITTNINGSRÄTT

Kunden har endast rätt att avräkna om hens motkrav har visat sig vara rättsligt bindande eller har erkänts av mymuesli AG.


9) SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

9.1 Säljaren skall inte hållas ansvarig för eventuella fel eller förseningar i fullgörandet av detta avtal under den period som sådan underlåtenhet eller försening beror på orsaker utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till force majeure, krig, strejker eller arbetskonflikter, embargon, regeringsorder eller annan force majeure. Detsamma gäller om de ovan nämnda omständigheterna sker hos en av säljarens leverantörer.

9.2 För det fall säljaren av oaktsamhet överträder en viktig avtalsenlig skyldighet skall skadeståndsskyldighet, när det gäller näringsidkare, vara begränsad till det förutsebara, vanligtvis direkt förekommande skador, om inte obegränsat ansvar gäller enligt avsnitt 7. Viktiga avtalsförpliktelser är förpliktelser avtalet ålägger säljaren i enlighet med dess innehåll för att möta syftet med avtalet och vars uppfyllelse är avgörande för vederbörligt genomförande av avtalet och vars uppfyllande kunden kan förlita sig på.

9.3 De ovan nämnda bestämmelserna om ansvar tillämpas även för säljarens ansvar avseende hens juridiska ombud och ställföreträdare.


10) ÅNGERRÄTT KUND

Konsumenter har rätt till hävande av köp (ångerrätt) i enlighet med följande omständigheter, som konsument ses en fysisk person som genomför en beställning för ett sådant ändamål som varken kan hänföras till handel eller oberoende yrkesverksamhet:

A. Standardinstruktioner om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att häva detta avtal inom 14 dagar utan att ange orsak.

Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du eller en tredje part annan än transportören som du anger tar fysisk besittning av den sista varan.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss om ditt beslut att frånträda avtalet genom en entydig förklaring (till exempel ett brev skickat med post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade standardblanketten för ångerrätt, men det är inte obligatoriskt.

mymuesli AG Sailerwöhr 16 D-94032 Passau
Telefon: +46 8 300 815
E-post: support@mymuesli.se

För att möta tidsfristen för ångerrätten räcker det att du skickar ett meddelande om att du utövar ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av hävande

Om du frånträder detta avtal skall vi återbetala alla betalningar från dig, inklusive kostnader för leverans vid köp, utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att ersätta dig med samma betalningsmedel som du använde för den initiala transaktionen, om du inte uttryckligen har godkänt något annat; i vilket fall kommer du inte drabbas av några avgifter som ett resultat av en sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi fått tillbaka varorna eller om du styrkt att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

Du skall skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelat oss om ditt frånträde från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan.

Du är bara ansvarig för minskat värde på varorna på grund av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa art, egenskaper och funktion hos varorna.

Undantag eller förtida utgång av ångerrätten 

Ångerrätten existerar inte för avtal som levererar varor som inte prefabricerade och istället är producerade utifrån ett individuellt val eller där konsumentens val är avgörande eller för varor som tydligt är anpassade till de personliga behoven hos konsumenten. Ångerrätten löper ut i förtid för avtal där förseglade varor levererats och som på grund av hälso- eller hygieniska skäl inte är lämpliga för retur om deras försegling har avlägsnats efter leverans.

Allmänn information

1. Undvik att skada eller förorena varorna. Vänligen skicka tillbaka varorna till oss i originalförpackning med alla tillbehör och alla förpackningsdelar om möjligt. Använd vid behov ytterligare skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har tillgång till originalförpackningen se till att du använder lämplig förpackning för tillräckligt skydd mot transportskador.

2. Returnera inte varorna med mottagarfrakt om möjligt. Observera att ovanstående generella information inte är en förutsättning för att du kan utöva din rätt till ånger.

B. Standardblankett för ångerrätt

Om du vill häva detta avtal, var vänlig och fyll i denna blankett och skicka den till oss.

Till:

(mymuesli AG Sailerwöhr 16 D-94032 Passau
Telefon: +46 8 300 815
E-post: support@mymuesli.se)

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) häver mitt/vårt (*) köpeavtal för följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*),

Beställd den (*)/mottagen den (*),
- Namn på konsument(er),
- Adress till konsument(er),
- Underskrift avkonsument(er) (endast om denna blankett är i pappersformat),


11) LAG OCH JURISDIKTION

11.1 Om en kund agerar som konsument enligt avsnitt 1.3 regleras avtalsförhållandet mellan parterna enligt svensk lag exklusive FN-konventionen om kontrakt för internationell försäljning av varor (UN-Convention on Contract for the International Sale of Goods) och domstolarna i det land där kunden har sin hemvist har exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister rörande dessa relationer.

11.2 Om en kund agerar som näringsidkare i enligt avsnitt 1.3 regleras avtalsförhållandet mellan parterna enligt svensk lag exklusive FN-konventionen om kontrakt för internationell försäljning av varor (UN-Convention on Contract for the International Sale of Goods) och domstolarna i det land där säljaren har sin hemvist har exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister rörande dessa relationer.